• English

Ujędrnianie twarzy, napinanie skóry – Titan

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Lifting twarzy bez skalpela – TITAN

Ujędrnianie skóry? Napinanie twarzy? Tak, bez skalpela - skutecznie i bezpiecznie. Dowiedz się na czym polega zabieg Titan firmy Cutera i przekonaj się, że daje świetne rezultaty.

Zabieg wykonywany amerykańskim urzą­dze­niem Titan jest inno­wa­cyjną metodą napi­na­nia skóry, poprawy kon­tu­rów twa­rzy, szyi brzu­cha, ud i ramion. Titan pozwala na nie­chi­rur­giczne zwięk­sze­nie napię­cia skóry i uzy­ska­nie efektu liftin­gu­ją­cego za pomocą głę­boko oddzia­łu­ją­cego świa­tła pod­czer­wo­nego. Efekt termiczny zacho­dzący w dol­nych war­stwach skóry, powo­duje ogrza­nie i podraż­nie­nie włó­kien kola­ge­no­wych, które ule­gają przebudowie.

EFEKTY ZABIEGU

  • zagęszczenie skóry, skrócenie włókien kolagenowych
  • poprawa napięcie skóry
  • poprawa struktury skóry
  • wygładzenie zmarszczek

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

 

Koszt:  od 490  zł
Czas: ok. 60 minut
Specjalista: Anna Pawlik
Joanna Hajduk
Agnieszka Kociszewska
Dominika Hajduk
Alicja Czardybon-Wróbel

DLACZEGO WYBRAĆ
LIFTING TWARZY BEZ SKALPELA W CENTRUM DER-MED?

Zabieg jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny. Specjalny sys­tem chło­dzący pozwala na pełną kon­trolę prze­pływu cie­pła w głąb skóry. Zabieg jest wyko­ny­wany przez wykwa­li­fi­ko­wa­nego kosmetologa i nie wyłą­cza pacjenta z czyn­no­ści życia codziennego.

Titan nie naru­sza ota­cza­ją­cych tka­nek, naczyń krwio­no­śnych ani ner­wów. Badania labo­ra­to­ryjne nie wyka­zały żad­nych powi­kłań po zabiegu.

Urządzenie posiada cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa dla urzą­dzeń medycz­nych ISO 9001 oraz CE.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

  • dla osób w wieku 35 – 60 lat z obwi­sło­ściami skóry (nie zawie­ra­ją­cej dużej ilo­ści odło­żo­nego tłuszczu)
  • dla osób po 30 roku życia, w celach pro­fi­lak­tycz­nych (pod­trzy­ma­nie kola­genu)

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres [email protected]