• English

Wybielanie okolic intymnych

Wybielanie odbytu, warg sromowych i okolic pachwin

Ciemny kolo­r okolic intymnych u kobiet to naj­czę­ściej dzie­dziczna cecha osob­ni­cza.  Sprzyjają jej rów­nież czyn­niki zewnętrzne, takie jak np. wizyty w sola­rium, czy też bar­dzo jasna kar­na­cja. Wiele kobiet nie akcep­tuje u sie­bie takiego wyglądu i odczuwa skrę­po­wa­nie pod­czas zbli­że­nia z part­ne­rem. Współczesna medy­cyna ma sku­teczne roz­wią­za­nie – zabieg lase­ro­wego wybie­la­nia oko­lic intym­nych. W Centrum DER-MED wyko­nujemy go przy uży­ciu lasera MonaLisa Touch.

EFEKTY ZABIEGU

  • wybie­lenie i ujędr­nie­nie kobiecych oko­lic intymnych

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 990zł
Znieczulenie: tak
Ilość zabiegów w serii: 1
Specjalista: lek. Robert Janczura
  lek. Bożena Klimczyk

JAK WYGLĄDA
WYBIELANIE OKOLIC INTYMNYCH W CENTRUM DER-MED?

Wykorzystujemy przy zabiegu najnowoczśniejsze rozwiązania - laser CO2 MonaLisa Touch. Świa­tło lasera kie­ro­wane jest na prze­bar­wioną skórę. Laser powo­duje, że zbyt ciemne zabar­wie­nie skóry wokół zostaje zre­du­ko­wane. Zabieg prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. W celu zła­go­dze­nia odczuć, sto­suje się jed­no­cze­śnie chłodne okłady. Po zabiegu skóra na pewno będzie podraż­niona, zaczer­wie­niona i obrzęk­nięta. Dlatego też przez okres 2 tygo­dni należy zacho­wać szcze­gólną higienę oko­licy intym­nej jak rów­nież dbać o wła­ściwe nawil­że­nie spe­cjal­nym kremem.

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

  • ciąża
  • mie­siączka
  • infek­cja dróg rodnych
  • cho­roby nowotworowe
  • uszko­dze­nia naskórka w oko­licy zabiegowej

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres [email protected]